Uvjeti potrebni za polaganje ispita podjedinih kategorija

Kategorija A1

Minimalna dob potrebna za upis je navršenih 15 godina i 6 mjeseci života

U A1 kategoriju spadaju:

  •  motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg.
  • motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

Kategorija B

Minimalna dob potrebna za upis je navršenih 17 godina i 6 mjeseci života.

U B kategoriju spadaju:

  • motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Kategorija C

Minimalna dob potrebna za upis je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili navršenih 17 godina i 6 mjeseci života uz posjedovanje početne kvalifikacije ili svjedodžbe o stečenom zanimanju za vozača motornog vozila.

U C kategoriju spadaju:

  •  motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg.